Novinky
Novinky
Uzavření Mateřské školy Čakovice II
30.03.2020 22:16

Vážení rodiče,

vzhledem k prodlužující se situaci s koronavirem budou obě naše pracoviště MŠ Čakovice II uzavřené do 11.4.2020.

Platby školného a stravného není třeba rušit, školka vrátí dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. inkasované peníze dle délky uzavření MŠ, až toto bude celkově známo. Pokud by se někdo nacházel v nestandardní finanční situaci, je možné se na mě obrátit a budeme tuto situaci řešit individuálně .

Protože nákazy zatím neubývá, přikročili jsme na obou pracovištích ke zrušení veškerých akcí v MŠ až do konce školního roku - týká se to ŠvP, výletů, divadel a ostatních akcí.

Kroužky se budeme snažit nahradit, platby za lekce, které nebou nahrazeny, budeme vracet.

Dořešené storno poplatky za ŠvP jsem ještě neobdržela, provozovna si zjišťuje své zákonné možnosti v této nestandardní situaci. Jakmile dostanu vyúčtování, peníze budeme obratem vracet na Vaše účty.

Děkuji za trpělivost z Vaší strany a všem přeji v rámci možností pohodu a hlavně zdraví.

V Praze dne 30.3.2020

Kudrnová Iveta

ředitelka MŠ Čakovice II


(Zobrazit celou novinku......)

Vyhlášení přijímacího řízení do Mateřské školy Čakovice II
26.03.2020 18:31

Informace k přijímacímu řízení do MŠ Čakovice II

Vážení rodiče,

vzhledem k závažné situaci spojené s nákazou koronavirem žádám, abyste

průběžně sledovali informace k přijímacímu řízení do MŠ. Dnešní Vyhlášení přijímacího řízení a zveřejnění Kritérií je pouze informativní, dle dalšího vývoje se mohou termíny a časy měnit či upravovat.

Pokud se v legislativě nic nezmění, další upřesnění je plánováno na 17.4.2020, což by měl být zároveň termín pro spuštění rezervačního systému.

 

Vyhlášení přijímacího řízení do Mateřské školy Čakovice II pro rok 2020 – 2021

Zápis, tj. podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání proběhne v budově MŠ Třeboradice pro obě pracoviště (Miškovice, Třeboradice) ve dnech:

St 6. 5. 2020  11.00 – 17.00

Čt 7. 5. 2020  8.00 – 13.30

K přijímacímu řízení je možné využít rezervační zařízení na stránkách www.mstreboradice, kde si zarezervujete čas pro návštěvu MŠ (platí i pro miškovické žadatele). Registrační systém bude k dispozici od 17.4.2020. Neregistrovaní žadatelé budou přijati dle kapacitních možností v mezičasech mezi objednanými.

S sebou zákonní zástupci přinesou:    

  • vyplněnou přihlášku
  • evidenční list potvrzený dětským pediatrem
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • další důležité dokumenty pro přijetí jejich dítěte do MŠ dle úvahy zákonných zástupců

Přihlášku, Evidenční list a Zápisový lístek získají zákonní zástupci v elektronické podobě na http://skolky.cakovice.cz/ od 1.4.2020.

Zápisový lístek slouží zákonným zástupcům dětí, které jsou přijaty do více než jedné mateřské školy k vyjádření rozhodnutí, kterou mateřskou školu si vybrali. Své rozhodnutí zaznamenají zákonní zástupci na Zápisový lístek a ten odevzdají v konkrétní MŠ do 7 dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.

Upozorňujeme rodiče dětí v posledním roce před vstupem do základní školy, že není třeba podávat přihlášku na všechny školky, ale stačí se rozhodnout pouze pro jednu z nich a na ní podat přihlášku. Tito předškoláci musí být ze zákona přijati v každém případě.

Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným zákonným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (viz.§ 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění).

Výjimkou jsou děti v posledním roce před vstupem do základní školy, pro které je předškolní docházka povinná.

Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s ustanovením § 20 školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, s právem pobytu na území České republiky (s trvalým pobytem, povolením k dlouhodobému pobytu nebo vízem s délkou pobytu nad 90 dní), pokud prokáží oprávněnost svého pobytu dokladem.

Upozorňujeme na novelu školského zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

O umístění dětí do jednotlivých tříd a pracovišť rozhoduje ředitelka MŠ.

Ředitelka MŠ Čakovice II žádá všechny zákonné zástupce dětí, aby si důkladně prostudovali Kritéria pro přijetí dětí do jednotlivých mateřských škol a zvolili to zařízení, které nejlépe vyhovuje jejich požadavkům na péči o dítě.

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Čakovice II pro školní rok 2020 – 2021

Ředitelka Mateřské školy Čakovice II stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky, nejdříve však od 2 let. Dle § 34 odst.3 jsou k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti, které nejpozději před 1. 9. 2020 dosáhnou tří let věku a mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy a děti s odkladem povinné školní docházky.

Děti budou přijímány při splnění dvou základních kritérií, a to:

  1. Bydliště na území MČ Praha – Čakovice
  2. Přijímat se budou děti od nejstarších po nejmladší

Děti mohou být přijímány k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku až do výše naplnění kapacity MŠ. Podle §36 a § 38 zákona č.500/2004 Sb. Správního řádu, bude zákonným zástupcům umožněno nahlížet do svého spisu.

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na vývěsce MŠ a na webových stránkách mateřské školy do 30 dnů od přijímacího řízení. Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží písemné Rozhodnutí o nepřijetí dítěte.

Žádáme zákonné zástupce, aby Zápisový lístek odevzdali v konkrétní MŠ do 7 dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.

 

V Praze dne 25. 3. 2020                                                               

Iveta Kudrnová

ředitelka MŠ Čakovice II

 

 

 

 

 

 


(Zobrazit celou novinku......)

ZRUŠENÍ ŠVP A VŠECH PLÁNOVANÝCH AKCÍ V MŠ
25.03.2020 11:26

Vážení rodiče,

vzhledem k současné  epidemiologické situaci ruší naše MŠ Miškovice plánovanou "Školu v přírodě", veškeré plánované akce (výlety, divadélka, akce s rodiči) a kroužek gymnastiky.

Rodičům, kteří již ŠVP uhradili, bude částka v nejbližší době zaslána zpět na účet. Poměrné částky za fond kultury a za kroužek gymnastiky Vám budou vyúčovány a vráceny v měsíci červnu.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám všem hodně zdraví, sil a optimismu ke zvládnutí této situace.

Kolektiv MŠ Miškovice

 

 

 


(Zobrazit celou novinku......)

Uzavření Mateřské školy Čakovice II
16.03.2020 19:46

Mateřská škola Čakovice II

Slaviborské náměstí 21

Praha 9 – Třeboradice, 196 00

 

Uzavření Mateřské školy Čakovice II

Na základě rozhodnutí krizového štábu Městské části Praha – Čakovice dochází s účinností od 17.3.2020  00:00 hodin v návaznosti na usnesení vlády č. 219 ze dne 15.3.2020 k uzavření MŠ Čakovice II

Další informace budeme zveřejňovat i nadále na těchto stránkách, v aplikaci Lyfle pro Třeboradice a na nástěnkách umístěných před oběma budovami.

Pro případné dotazy k provozu či vydávání potvrzení žádosti o ošetřovné při péči o dítě kontaktujte telefon 737 391 355 nebo email: ms.cako2@seznam.cz


(Zobrazit celou novinku......)

ZVÝŠENÍ STRAVNÉHO OD 1. 5. 2020
27.02.2020 09:06

ZVÝŠENÍ STRAVNÉHO

       
             

Vážení rodiče,

         
             

vzhledem k neustálému nárůstu cen potravin

     

jsme nuceni zdražit stravné, a to od 1. 5. 2020.

     

Výše stravného se řídí aktuálně platnou vyhláškou

   

o školním stravování č. 107/2005 Sb.

     

Školský zákon č. 561/2004 Sb.

       
             

 

3 - 6 let současná cena

3 - 6 let nová cena

7 let (děti s odkladem školní docházky) současná cena

7 let nová cena

   

přesnídávka

     9,00 Kč

    9,00 Kč

         10,00 Kč

  10,00 Kč

   

oběd

  20,00 Kč

  24,00 Kč

         22,00 Kč

  26,00 Kč

   

svačina

     6,00 Kč

    7,00 Kč

           6,00 Kč

     7,00 Kč

   

celková cena

  35,00 Kč

  40,00 Kč

         38,00 Kč

  43,00 Kč

   
             

Zálohy si neupravujte, ponechte je ve stejné výši jako nyní!!!

 

Všichni máte přeplatky stravného a ty navýšení na dva měsíce pokryjí.

Zvýšení záloh budeme požadovat až od 1. 9. 2020.

   

Výši nových záloh zveřejníme během června.

     

Při jakémkoliv dotazu mne kontaktujte.

     
             
             

Voců Michaela

 

Kudrnová Iveta

   

vedoucí školní jídelny

 

ředitelka MŠ

     

MŠ Čakovice II

         

email: michaela.vocu@seznam.cz

       

tel.: 727837200

         

 


(Zobrazit celou novinku......)

Noviny