Vytvořeno: 12.03.2018 17:55
Vyhlášení přijímacího řízení do Mateřské školy Čakovice II pro rok 2018-2019
 

Zápis, tj. podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání proběhne

v budově MŠ Třeboradice pro obě pracoviště ( Miškovice, Třeboradice) ve dnech:

 

st. 2. 5. 2018 08.00 – 14.00

čt.3. 5. 2017 14.00 – 18.00

K přijímacímu řízení je možné využít rezervační zařízení na stránkách www.mstreboradice, kde si zarezervujete čas pro návštěvu MŠ (platí i pro miškovické žadatele).

S sebou rodiče přinesou: - vyplněnou přihlášku

- evidenční list potvrzený dětským pediatrem

- rodný list dítěte

- občanský průkaz zákonného zástupce

- další důležité dokumenty pro přijetí jejich dítěte do MŠ

 

 

Přihlášku, Evidenční list a Zápisový lístek získají zákonní zástupci buď v tištěné podobě v obou budovách MŠ nebo v elektronické podobě na http://skolky.cakovice.cz/ a www.mstreboradice.cz

Zápisový lístek slouží zákonným zástupcům dětí, které jsou přijaty do více než jedné mateřské školy k vyjádření rozhodnutí, kterou mateřskou školu si vybrali. Své rozhodnutí zaznamenají zákonní zástupci na Zápisový lístek a ten odevzdají v konkrétní MŠ do 7 dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.

Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným zákonným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (viz.§ 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění).

Výjimkou jsou děti v posledním roce před vstupem do základní školy, pro které je předškolní docházka povinná.

Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s ustanovením § 20 školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, s právem pobytu na území České republiky (s trvalým pobytem,

povolením k dlouhodobému pobytu nebo vízem s délkou pobytu nad 90 dní), pokud prokáží oprávněnost svého pobytu dokladem.

Upozorňujeme na novelu školského zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

O umístění dětí do jednotlivých tříd a pracovišť rozhoduje ředitelka MŠ.

Ředitelka MŠ Čakovice II žádá všechny zákonné zástupce dětí, aby si důkladně prostudovali Kritéria pro přijetí dětí do jednotlivých mateřských škol a zvolili to zařízení, které nejlépe vyhovuje jejich požadavkům na péči o dítě.

V Praze dne 8. 3. 2018

Iveta Kudrnová

ředitelka MŠ Čakovice II