Vytvořeno: 08.04.2019 22:06
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Čakovice II pro školní rok 2019 a 2020
 

Ředitelka Mateřské školy Čakovice II stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b)

zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky, nejdříve však od 2 let.

Dle § 34 odst.3 jsou k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti, které nejpozději před 1. 9. 2017 dosáhnou tří let věku a mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy a děti s odkladem povinné školní docházky.

 

Děti budou přijímány při splnění dvou základních kritérií, a to:

  1. Bydliště na území MČ Praha – Čakovice
  2. Přijímat se budou děti od nejstarších po nejmladší

Děti mohou být přijímány k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku až do výše naplnění kapacity MŠ.

Podle §36 a § 38 zákona č.500/2004 Sb. Správního řádu, bude zákonným zástupcům umožněno nahlížet do svého spisu.

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na vývěsce MŠ a na webových stránkách mateřské školy dne 27.5.2019.

Všichni zákonní zástupci jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží písemné Rozhodnutí o nepřijetí dítěte.

Žádáme zákonné zástupce, aby Zápisový lístek odevzdali v konkrétní MŠ do 7 dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.

V Praze dne 12. 3. 2019                                                                

Iveta Kudrnová

ředitelka MŠ Čakovice II