Vytvořeno: 26.03.2020 18:31
Vyhlášení přijímacího řízení do Mateřské školy Čakovice II
 

Informace k přijímacímu řízení do MŠ Čakovice II

Vážení rodiče,

vzhledem k závažné situaci spojené s nákazou koronavirem žádám, abyste

průběžně sledovali informace k přijímacímu řízení do MŠ. Dnešní Vyhlášení přijímacího řízení a zveřejnění Kritérií je pouze informativní, dle dalšího vývoje se mohou termíny a časy měnit či upravovat.

Pokud se v legislativě nic nezmění, další upřesnění je plánováno na 17.4.2020, což by měl být zároveň termín pro spuštění rezervačního systému.

 

Vyhlášení přijímacího řízení do Mateřské školy Čakovice II pro rok 2020 – 2021

Zápis, tj. podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání proběhne v budově MŠ Třeboradice pro obě pracoviště (Miškovice, Třeboradice) ve dnech:

St 6. 5. 2020  11.00 – 17.00

Čt 7. 5. 2020  8.00 – 13.30

K přijímacímu řízení je možné využít rezervační zařízení na stránkách www.mstreboradice, kde si zarezervujete čas pro návštěvu MŠ (platí i pro miškovické žadatele). Registrační systém bude k dispozici od 17.4.2020. Neregistrovaní žadatelé budou přijati dle kapacitních možností v mezičasech mezi objednanými.

S sebou zákonní zástupci přinesou:    

  • vyplněnou přihlášku
  • evidenční list potvrzený dětským pediatrem
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • další důležité dokumenty pro přijetí jejich dítěte do MŠ dle úvahy zákonných zástupců

Přihlášku, Evidenční list a Zápisový lístek získají zákonní zástupci v elektronické podobě na http://skolky.cakovice.cz/ od 1.4.2020.

Zápisový lístek slouží zákonným zástupcům dětí, které jsou přijaty do více než jedné mateřské školy k vyjádření rozhodnutí, kterou mateřskou školu si vybrali. Své rozhodnutí zaznamenají zákonní zástupci na Zápisový lístek a ten odevzdají v konkrétní MŠ do 7 dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.

Upozorňujeme rodiče dětí v posledním roce před vstupem do základní školy, že není třeba podávat přihlášku na všechny školky, ale stačí se rozhodnout pouze pro jednu z nich a na ní podat přihlášku. Tito předškoláci musí být ze zákona přijati v každém případě.

Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným zákonným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (viz.§ 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění).

Výjimkou jsou děti v posledním roce před vstupem do základní školy, pro které je předškolní docházka povinná.

Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s ustanovením § 20 školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, s právem pobytu na území České republiky (s trvalým pobytem, povolením k dlouhodobému pobytu nebo vízem s délkou pobytu nad 90 dní), pokud prokáží oprávněnost svého pobytu dokladem.

Upozorňujeme na novelu školského zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

O umístění dětí do jednotlivých tříd a pracovišť rozhoduje ředitelka MŠ.

Ředitelka MŠ Čakovice II žádá všechny zákonné zástupce dětí, aby si důkladně prostudovali Kritéria pro přijetí dětí do jednotlivých mateřských škol a zvolili to zařízení, které nejlépe vyhovuje jejich požadavkům na péči o dítě.

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Čakovice II pro školní rok 2020 – 2021

Ředitelka Mateřské školy Čakovice II stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky, nejdříve však od 2 let. Dle § 34 odst.3 jsou k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti, které nejpozději před 1. 9. 2020 dosáhnou tří let věku a mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy a děti s odkladem povinné školní docházky.

Děti budou přijímány při splnění dvou základních kritérií, a to:

  1. Bydliště na území MČ Praha – Čakovice
  2. Přijímat se budou děti od nejstarších po nejmladší

Děti mohou být přijímány k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku až do výše naplnění kapacity MŠ. Podle §36 a § 38 zákona č.500/2004 Sb. Správního řádu, bude zákonným zástupcům umožněno nahlížet do svého spisu.

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na vývěsce MŠ a na webových stránkách mateřské školy do 30 dnů od přijímacího řízení. Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží písemné Rozhodnutí o nepřijetí dítěte.

Žádáme zákonné zástupce, aby Zápisový lístek odevzdali v konkrétní MŠ do 7 dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.

 

V Praze dne 25. 3. 2020                                                               

Iveta Kudrnová

ředitelka MŠ Čakovice II